Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

Ustawa o wsparciu kredytobiorców

Od wielu miesięcy toczy się gorąca dyskusja o pomocy dla tzw. frankowiczom. Jest ona pełna niezdrowych emocji i najczęściej pozbawiona rzeczowych argumentów. Swoje zdanie o kredytach walutowych wyraziłem ponad rok temu tutaj. Mimo, iż mój wcześniejszy artykuł cieszył się dosyć sporą popularnością tego tematu mimo chęci już na swoim blogu nie kontynuowałem. Niestety dyskusja o kredytach frankowych schodzi praktycznie zawsze stronę polityki, a takich tematów unikam jak ognia. Z koniecznością pomocy kredytobiorcom zgadzają się wszyscy tylko niestety jeszcze nikt nie przedstawił sensowego pomysłu.

Ustawa o wsparciu kredytobiorców już działa

Zostawiając na boku całą dyskusję całkiem po cichu i bez żadnych blasków fleszy kilka dni temu zaczęła obowiązywać Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. To konkretna propozycja skierowana dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt na zakup nieruchomości a którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i obecnie mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Ustawa o wsparciu kredytobiorców została uchwalona przez poprzedni Parlament.

Ustawa o wsparciu kredytobiorców – nawet 1.500 zł przez 18 miesięcy

Zgodnie z Ustawą o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy kredytobiorcy spełniający określone warunki mogą otrzymać pomoc przez 18 miesięcy nawet do 1.500 zł. Pieniądze te będzie trzeba zwrócić ale nie będą one w żaden sposób oprocentowane. W pewnych sytuacjach można nawet liczyć na umorzenie części lub całości otrzymanego wsparcia. Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy jest kredyt udzielony, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania. Z pewnością nie jest to zadowalająca propozycja, ale jest realna i można z niej skorzystać.

Pomoc może otrzymać kredytobiorca, który:
  • Posiada status bezrobotnego, lub:
  • Ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.

Jednakże wsparcia nie otrzyma kredytobiorca, który rozwiązał umowę o pracę na swój wniosek albo został zwolniony przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wsparcie nie może być przyznane na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy. Wsparcie jest także nienależne, gdy umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana.

Pomoc jest także nienależna, gdy w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
  • Jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • Posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków.
  • Jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy. Wykluczenie ze względu na czynne ubezpieczenie od utraty pracy według mnie jest błędem. To niejako karanie osób, które zadbały o swoją przyszłość i zawarły dodatkowe ubezpieczenie. Choć z drugiej strony rozumiem, że pomoc skierowana jest dla naprawdę potrzebujących a nie „wszystkich”. Także wykluczenie ze względu na wynajmowanie innego mieszkania może być problematyczne. Niektórzy w trudnej sytuacji wynajmują komuś spłacane mieszkanie a same mieszkają w mniejszym i tańszym mieszkaniu. Sam znam jedną taką rodzinę.

Ustawa o wsparciu kredytobiorców – formalności

Aby otrzymać pomoc należy złożyć w swoim banku odpowiedni wniosek. Wniosek ten powinien zostać podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Czas na rozpatrzenie tego wniosku został wyznaczony na 30 dni. Jeżeli decyzja będzie pozytywna to będzie trzeba podpisać umowę, która trafi do Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ustawy o wsparciu kredytobiorców można otrzymać pomoc w postaci równowartości przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu mieszkaniowego, nie więcej niż 1.500 zł miesięcznie. Pieniądze te będą przelewane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wskazany przez nasz bank rachunek. W przypadku kredytu walutowego* BGK przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu. Brakującą kwotę należy spłacać samemu.

Powiatowy urząd pracy przekazuje BGK informacje o utracie statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę. A kredytobiorca ma obowiązek poinformować BGK o wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego lub dokonaniu jego spłaty albo o poprawie swojej sytuacji materialnej (sytuacji kiedy rata kredytu nie przekracza już 60% dochodów gospodarstwa domowego). Pomoc jest wstrzymywana także w sytuacji, gdy zostaną podjęte czynności egzekucyjne z kredytowanej nieruchomości.

W ramach Ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy stworzony został tzw. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców złożyły się prawie wszystkie banki. Ma on do swojej dyspozycji 600 mln zł i w razie potrzeby kwota ta może zostać zwiększona. O pomoc w ramach ustawy o wsparciu kredytobiorców można wystąpić do 31.12.2018 r.

Ustawa o wsparciu kredytobiorców – zwrot wsparcia

Pomoc otrzymywana w ramach ustawy nie jest bezzwrotna – należy ją po pewnym czasie zwrócić. Zwrot wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia, i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15-tego dnia miesiąca na rachunek Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie działa więc na podobnej zasadzie jak kredyt studencki. W przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości wsparcie należy zwrócić w terminie 30 dni od daty sprzedaży.

Zwrot wsparcia może być odroczony lub rozłożony na raty. Na uzasadniony wniosek zwrot wsparcia może zostać także w części lub w całości umorzony. Decyzję o częściowym lub całkowitym umorzeniu zwrotu wsparcia podejmuje Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Nie ma jakichś konkretnych wytycznych ale dobrze, że ustawa daje taką możliwość. Fundusz powinien łagodnie traktować kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy za wszelka cenę starają się spłacać swój kredyt.

Podsumowanie

Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy to konkretna propozycja dla kredytobiorców mających przejściowe problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Może nie jest to rozwiązanie idealne ale jest realne i podobno pierwsze wnioski są już składane. Ustawa na pewno nie zadowoli tzw. frankowiczów, ale oni mają inne cele. Nie wspominam o złożonej pewien czas temu przez Kancelarię Prezydenta RP projektu Ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Według mnie propozycje zawarte w projekcie tej ustawy są nierealne a koszty proponowanych rozwiązań zrujnowały by polską bankowość i gospodarkę, czyli nas wszystkich.

Przydatne dokumenty:

*Tylko proszę mi nie pisać komentarzy, że nie ma kredytów walutowych, bo zgodnie z jakoś tam ustawą czy wykładnią…taki był sens tych kredytów i tak są nazywane.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.